8
5
6
1
1
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ മുഹൂർത്തമാണല്ലോ വിവാഹം.ദാമ്പത്യജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കുന്നത് സ്വന്തം അഭിരുചിക്കും സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ ജീവിത പങ്കാളിയെ ജാതക ചേർച്ചയിലൂടെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് .നിങ്ങൾക്ക് ഭീമമായ തുക ചെലവാകാതെ വിലയേറിയ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ യാതൊരു പിഴവും സംഭവിക്കാതെ അനുയോജ്യമായ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം സഫലമാകുന്നു .അതിനു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ബ്രോക്കർ ഫീസോ കമ്മീഷനോ ഇല്ലാതെ

Search Profiles

Registration No.
OR
Looking for  Bride  Groom
Religion
Cast
Age   To  
Height   To  
: 9895145298 , 0490-2320797
പേര്
ഫോണ്‍ നമ്പർ
Name:JIJIL PRADEEP
Age:27
Cast:Thiyya
Read more
Name:Shinoop.kc
Age:28
Cast:Thiyya
Read more
Name:LIJIN
Age:30
Cast:Thiyya
Read more
Name:Leneesh.k
Age:40
Cast:Thiyya
Read more
Name:RAMESH K V
Age:29
Cast:Thiyya
Read more
Name:ANJALI
Age:37
Cast:Thiyya
Read more
Name:SANIYA
Age:28
Cast:Thiyya
Read more
Name:ANJALI
Age:37
Cast:Thiyya
Read more
Name:MEGHA
Age:24
Cast:Thiyya
Read more
Name:THUSHARA
Age:24
Cast:Nambiar
Read more